Not seeing a Scroll to Top Button? Go to our FAQ page for more info.
Trochę o nas

Poznaj Fundację Rodziny Waksmundzkich PROJAN

oraz ludzi z pełną pasją i oddaniem działających żeby nieść pomoc

Fundacja PROJAN

kliknij na sekcje żeby się z nią zapoznać

CELE

Celem Fundacji jest charytatywne działanie społecznie użyteczne na rzecz wszechstronnego rozwoju społeczeństwa polskiego, jego postępu cywilizacyjnego oraz walki z wykluczeniem społecznym, obejmujące:

1. działalność w zakresie pomocy społecznej zmierzającą do umożliwienia osobom i rodzinom przezwyciężania trudnych sytuacji życiowych, w szczególności:
  a) pomoc rodzinom i osobom znajdującym się w trudnej sytuacji życiowej oraz wyrównywanie szans tych rodzin i osób,
  b) opiekę nad osobami starszymi i niepełnosprawnymi,
  c) przeciwdziałanie patologiom społecznym i uzależnieniom,
  d) opiekę i wsparcie osób chorych,
  e) organizację wypoczynku dzieci i młodzieży;
2. działalność w zakresie ochrony zdrowia, w szczególności:

  • a) promocję zdrowego trybu życia,
   b) upowszechnianie wiedzy o chorobach i sposobach przeciwdziałania ich powstawaniu, jak również o formach i metodach leczenia,
   c) ułatwianie dostępu do świadczeń medycznych i rehabilitacyjnych;
 • 3. działalność w zakresie rehabilitacji zawodowej i społecznej osób niepełnosprawnych;

  4. działalność oświatową, w tym również polegającą na kształceniu studentów, w szczególności:

  • a) wszelkie działania zmierzające do wszechstronnego rozwoju dzieci i młodzieży,
   b) podtrzymywanie i upowszechnianie tradycji narodowej oraz rozwój świadomości narodowej, obywatelskiej, kulturowej i prawnej,
   c) pielęgnowanie polskości,
   d) upowszechnianie wiedzy o wolnościach i prawach człowieka,
   e) upowszechnianie wiedzy o prawach konsumenta,
   f) upowszechnianie wiedzy o rodzicielstwie;
 • 5. działalność kulturalną, w tym również :

  • a) ochronę dóbr kultury i dziedzictwa narodowego,
   b) opiekę nad zabytkami;
 • 6. działalność w zakresie ochrony środowiska;

  7. działalność w zakresie kultury fizycznej i sportu;

  8. działalność naukową i naukowo-techniczną w szczególności w zakresie działań zmierzających do:

  • a) rozwoju nauki, techniki, wynalazczości i innowacyjności, przedsiębiorczości i gospodarki,
   b) wdrażania nowych rozwiązań technicznych w różnych obszarach życia społecznego, w tym w gospodarce;
 • 9. dobroczynność;

  10. działalność na rzecz kultu religijnego, w ramach uznanych prawnie na terenie RP kościołów i związków wyznaniowych;

  11. działalność na rzecz porządku i bezpieczeństwa publicznego;

  12. promocję i organizację wolontariatu;

  13. pomoc Polonii i Polakom za granicą oraz promocja Rzeczypospolitej Polskiej za granicą;

  14. działania na rzecz ochrony praw człowieka, w tym:

  • a. na rzecz mniejszości narodowych i etnicznych,
   b. wyrównywanie praw kobiet i mężczyzn,
   c. ochrona wolności i praw człowieka oraz swobód obywatelskich, a także wspomaganie rozwoju demokracji,
   d. ochrona praw konsumentów,
   e. rozwój wspólnot i społeczności lokalnych, działalność na rzecz integracji europejskiej oraz rozwijania kontaktów i współpracy między społeczeństwami.
 • Środki

  Fundacja realizuje swoje cele w szczególności poprzez:

  a. organizowanie i przeprowadzanie aukcji, publicznych zbiórek charytatywnych, balów charytatywnych, imprez sportowych, rekreacyjnych i kulturalnych, akcji szkoleniowych i informacyjnych, kampanii społecznych, konkursów, pikników oraz innych podobnych przedsięwzięć; b. udzielanie pomocy: finansowej, rzeczowej i organizacyjnej, w tym w szczególności:

  • i. udzielanie darowizn – pieniężnych, rzeczowych i innych;
   ii. przyznawanie stypendiów;
   iii. organizowanie i finansowanie zabiegów medycznych, kuracji i zabiegów rehabilitacyjnych w ośrodkach i placówkach polskich i zagranicznych;
   iv. przygotowywanie i rozpowszechnianie broszur informacyjnych na temat chorób, metod ich leczenia;
   v. organizowanie i finansowanie terapii i turnusów terapeutycznych na rzecz zdrowia psychicznego, także dotyczących uzależnień i patologii społecznych;
   vi. zakup leków i środków medycznych oraz sprzętu medycznego i rehabilitacyjnego;
   vii. zbiórki i zakup żywności, środków higieny i innych artykułów do realizacji potrzeb życia codziennego;
   viii. organizowanie i finansowanie zajęć mających na celu walkę z wykluczeniem społecznym, takich na przykład jak nauka pływania czy nauka języków obcych, a także zajęć mających na celu rozwój uzdolnień bądź też wyrównywanie deficytów rozwojowych;
   ix. organizowanie i finansowanie spotkań z kulturą, ze sztuką, ze specjalistami z różnych dziedzin, a także z nauką;
   x. organizowanie i finansowanie wydarzeń mających na celu niwelowanie problemów związanych z samotnością czy osamotnieniem;
 • c. finansowanie i realizację inwestycji polegających w szczególności na budowie, remontach lub modernizacjach placówek zdrowia, placówek pomocy społecznej, placówek oświatowo-wychowawczych i edukacyjnych;

  d. organizowanie i finansowanie wypoczynku, w tym kolonii i wycieczek dla dzieci, młodzieży, osób starszych i wszelkich osób potrzebujących,

  e. organizowanie i finansowanie wydarzeń mających na celu poszerzanie współpracy krajowej i międzynarodowej w sprawach istotnych z punktu widzenia celów Fundacji;

  f. organizowanie i finansowanie działań na rzecz ratowania i ochrony ludności, ofiar katastrof, klęsk żywiołowych, konfliktów zbrojnych i wojen, w kraju i za granicą.

  Dla osiągnięcia swych celów Fundacja może także wspierać (w szczególności finansowo, rzeczowo, organizacyjnie) działalność innych osób prawnych i fizycznych, a także innych podmiotów, których działalność jest zbieżna z celami Fundacji.

  Historia

  Fundacja Rodziny Waksmundzkich „PROJAN” formalnie istnieje od dnia 13 stycznia 2009 r. W roku powstania Fundacji zainicjowany został jej pierwszy program statutowy - PROrodzinie, adresowany do rodzin wielodzietnych, rodzin zastępczych oraz rodzinnych domów dziecka. Kolejny program, który fundacja uruchomiła w roku 2010, to program PROsenior, realizowany w celu wspierania osób starszych w zakresie ich podstawowych potrzeb życiowych, poszerzania ich wiedzy i ułatwiania integracji w społeczeństwie. W ramach tego programu Fundacja organizuje co roku spotkania dla wszystkich jego beneficjentów połączone z programem artystyczno-edukacyjnym – „Wieczór dla Seniora", a co miesiąc różne ciekawe atrakcje. W roku 2011 Fundacja uruchomiła następny program - PROzdrowie, na bazie którego udziela finansowego i rzeczowego wsparcia ciężko chorym osobom, w szczególności dzieciom.

  Od roku 2011 Fundacja stale współpracuje z szeregiem konsultantów, w tym specjalistów ds. pomocy społecznej oraz rehabilitantów, w szczególności w zakresie MPD oraz ekspertów od autyzmu, neurologopedii i integracji sensorycznej.

  Począwszy od 2012 r. Fundacja udziela cyklicznych dotacji na rzecz organizacji, których cel działania jest zbieżny z celem działania Fundacji. Wymienić tu można przede wszystkim Stowarzyszenie „Mierz Wysoko" prowadzące Klub Młodzieżowy na ulicy Brzeskiej w Warszawie.

  W roku 2012, przy merytorycznym wsparciu Centrum Onkologii – Instytutu im. Marii Skłodowskiej-Curie w Gliwicach, Fundacja wydała broszurę dotyczącą raka tarczycy adresowaną do pacjentów, u których rak ten został zdiagnozowany, będącą zbiorem podstawowych informacji na temat choroby. W roku 2013 opublikowana została analogiczna broszura poświęcona rakowi jelita grubego.

  Rok 2013 był rokiem szczególnym dla Fundacji i jej podopiecznych. W dniach 14 - 16 czerwca Fundacja zorganizowała w Józefowie - dla wszystkich beneficjentów z Programu PROrodzinie i PROzdrowie - weekend wsparcia i rehabilitacji. Dzięki pomocy profesjonalistów udało się zorganizować szereg zajęć: m.in. z zakresu fizjoterapii, neurologopedii, zajęć dedykowanych dla dzieci z autyzmem oraz wydarzeń mających na celu integrację dzieci niepełnosprawnych umysłowo. Zjazd ten był realizacją idei działalności Fundacji PROJAN. Dla Fundacji najważniejszy jest bowiem bezpośredni kontakt z człowiekiem, któremu pomaga. „Kluczowa pomoc możliwa jest wtedy, gdy na własne oczy przekonujemy się o potrzebach wspieranych przez nas dzieci i ich rodzin."– mówi Katarzyna Waksmundzka – Prezes Fundacji PROJAN.

  Rok 2014 rozpoczął się od przygotowań do zmiany siedziby Fundacji. Ze względu na ciągłe poszerzanie działalności, coraz większą liczbę beneficjentów, a co za tym idzie zatrudnienie nowych pracowników i wolontariuszy w dotychczasowym miejscu zrobiło się ciasno. Dlatego też we wrześniu siedziba została przeniesiona z Mokotowa na Wilanów do znacznie większego budynku. Ta zmiana nie tylko ułatwiła nam pracę, ale umożliwiła wprowadzenie w życie nowych pomysłów, takich jak np. prowadzenie dla seniorów rozmaitych warsztatów czy organizowanie na miejscu konsultacji beneficjentów ze specjalistami z różnych dziedzin.

  Dzięki zmianie siedziby, w styczniu 2015 roku po raz pierwszy w fundacji zorganizowany został turnus terapeutyczny dla dzieci z MPD, zaś kolejny turnus w czerwcu tego roku objął grupę dzieci ze spektrum autyzmu. Przez cały rok fundacja organizowała warsztaty dla Seniorów, m.in. o asertywności, kursy komputerowe. W przyszłości planowane są kolejne zarówno warsztaty jak i turnusy terapeutyczne.

  Przyrost liczby beneficjentów Fundacji:
  Do końca 2016 roku Fundacja pomogła 103 osobom w ramach programu PROzdrowie, 30 rodzinom w ramach programu PROrodzinie. Z aktywności oferowanych przez program PROsenior skorzystało do tej pory 123 osób.

  Pracownicy Fundacji

  Kliknij na grupę żeby zobaczyć szczegóły

  Zarząd

  • Katarzyna Waksmundzka – Prezes Zarządu
   Justyna Cyran - Waksmundzka – I Wiceprezes Zarządu
   Anna Waksmundzka – II Wiceprezes Zarządu
 • Pracownicy

  • Anna Marianowicz - Asystentka Zarządu
   22 651 53 79 wew. 103
   Karolina Haręcka- Gałka - Koordynator Projektów
   22 651 53 79 wew. 111
   Joanna Trzcionka - Koordynator Projektów
   22 651 53 79 wew. 102
   Marta Dondziak - Młodszy koordynator projektów
   22 651 53 79
 • Rada Fundatorów

  Do Rady Fundatorów należą:

  • Leokadia Waksmundzka
   Jacek Waksmundzki
   Grzegorz Waksmundzki
   Janina Waksmundzka
   Marcin Waksmundzki
   Maciej Waksmundzki
   Przemysław Miliński
   Ewelina Milińska
   Magdalena Rosek
   Piotr Rosek
   Joanna Waksmundzka
   Piotr Radko
 • Prezydium Rady Fundatorów:

  • Przewodnicząca – Iwona Waksmundzka
   Wiceprzewodnicząca – Anna Waksmundzka-Radko
   Sekretarz – Zbigniew Starnawski
 • Kolsultanci

  Fundacja współpracuje z konsultantami, którzy wspierają jej działania oraz doradzają jej beneficjentom. Osoby te w swojej codziennej pracy zajmują się aspektami, które są zbieżne z działaniami Fundacji. Są to:

  rehabilitant,

  specjalista ds. autyzmu,

  pracownik ośrodka pomocy społecznej,

  neurologopeda,

  terapeuta SI,

  radca prawny,

  dietetyk.

  Konsultanci - specjalizacje

  Rehabilitant pomaga przy wyborze najlepszego rehabilitanta dla podopiecznych Fundacji lub wskazuje optymalny rodzaj tej rehabilitacji.
  Specjalista ds. autyzmu pomaga rodzicom dzieci chorych na autyzm przy wyborze najlepszego rodzaju terapii, wskazuje miejsca, gdzie ona się powinna odbywać oraz doradza w zakresie rodzaju pomocy, jaką osoby te mogą uzyskać od państwa.
  Pracownik OPS wskazuje podopiecznym Fundacji możliwą pomoc z zakresu szeroko pojętej pomocy społecznej, o której uzyskanie mogą się starać od państwa i podpowiada w jaki sposób mogą to zrobić.
  Neurologopeda sprawdza dokumentację tych dzieci, u których prowadzona jest terapia logopedyczną, ocenia skuteczność realizowanej terapii, udziela porad rodzicom, jak również pomaga przy wyborze terapeutów z zakresu logopedii dla nowych beneficjentów Fundacji.
  Specjalista terapii Integracji Sensorycznej współpracuje z rodzicami chorych dzieci, analizuje poszczególne przypadki, po czym dobiera najlepsze dla danego chorego ćwiczenia SI i uczy rodzica jak, je wykonywać w domu, uzupełniając terapię właściwą.
  Radca prawny zaś udziela porad prawnych naszym beneficjentom. Fachowa merytoryczna pomoc specjalistów bardzo wspomaga naszą działalność,
  Dietetyk ocenia zdrowie dzieci pod kątem potrzeby wprowadzenia specjalistycznej diety a w przypadku beneficjentów będących na diecie – ocenia dietę dotychczasową i ewentualnie sugeruje zmiany.

  Kim był Jan Waksmundzki (kliknij żeby rozwinąć)

  Jan Waksmundzki
  Urodził się 13 marca 1924 roku, w Harklowej koło Nowego Targu, w tradycyjnej rodzinie podhalańskich górali. Ojciec Albin prowadził gospodarstwo rolne, młyn i tartak, matka Rozalia, z domu Knurowska, zmarła bardzo wcześnie. Jan był najmłodszym z trójki rodzeństwa, miał brata Józefa i siostrę Marię.

  Kształcenie rozpoczął w szkole podstawowej w Harklowej, potem w Nowym Targu. Wybuch II wojny światowej przerwał jego edukację, którą później kontynuował w Nowym Targu i w Zakopanem. Duży wpływ na jego rozwój wywarł stryj, Franciszek Waksmundzki, profesor Politechniki Lwowskiej, u którego Jan – gimnazjalista, jakiś czas przebywał. Stryj dostrzegł w młodym chłopcu szczególne zdolności, przede wszystkim w naukach ścisłych i technicznych. 15-letni Janek był inicjatorem i w dużej mierze wykonawcą małej elektrowni wodnej przy młynie ojca, dzięki której udało się zelektryfikować cztery gospodarstwa w jego rodzinnej wsi oraz miejscowy kościół, co było ewenementem w tym regionie. Cała wieś została zelektryfikowana dużo później, w latach sześćdziesiątych.

  Po wojnie, kiedy utworzono Politechnikę Gliwicką, w znacznym stopniu z kadry Politechniki Lwowskiej, Jan rozpoczął studia na Wydziale Elektrycznym, który ukończył uzyskując tytuł inżyniera elektryka. Rozpoczął pracę zawodową w Biurze Projektów w Katowicach, gdzie projektował systemy i instalacje elektryczne dla dużych obiektów. Z tym miejscem pracy był związany przez cały czas aktywności zawodowej, aż do wypadku, któremu uległ w biurze, w następstwie którego przeszedł na rentę.

  Przez lata pracy, bardzo uzdolniony inżynier nie mógł dalej rozwijać swoich talentów i kariery zawodowej ze względu na panujący wtedy system społeczno-polityczny. Jego niechęć do zaangażowania się w sprawy polityczne (partyjne) i jawna, świadoma postawa, wyrażająca głośny sprzeciw wobec tego systemu, uniemożliwiała Janowi awans zawodowy oraz rzetelną oceną jego pracy.

  Przywiązany do tradycji i wartości chrześcijańskich, Jan Waksmundzki był praktykującym katolikiem, człowiekiem głębokiej i żywej wiary, żył zgodnie z chrześcijańskim systemem wartości. Jego bardzo wyrazista postawa – praktykującego katolika w trudnym okresie dla dawania tego typu świadectwa, nie była dobrze widziana w środowisku zawodowym i społecznym. On sam jednak został wierny wierze i swoim przekonaniom do końca życia, bez względu na to, gdzie i dla kogo pracował.

  W 1952 roku ożenił się z Leokadią, z domu Mirek, pochodzącą z podkrakowskich Łaz przy Dolinie Będkowskiej. W 1953 urodził się syn Jacek, w 1956 – Grzegorz. Jan jako ojciec bardzo dbał o rodzinę i przekazał synom wiarę, silne przywiązanie do tradycji, w której sam został wychowany i jej najlepsze wartości, a także odpowiedzialność, obowiązek życia w prawdzie i wrażliwość na potrzeby innych oraz działalność społeczną.

  Zmarł 25 sierpnia 1984 roku w Katowicach.
  Laur im. Jana Waksmundzkiego

  Laur dla wolontariuszki Elżbiety

  Podczas wigilijnego spotkania naszej Fundacji w dniu 18 grudnia 2017 został przyznany Laur im. Jana Waksmundzkiego. To szczególne wyróżnienie otrzymała nasza wolontariuszka Elzbieta Rozkrut. Laur został przyznany za szczególne zaangażowanie na rzecz Fundacji. Dziękujemy Elu, że jesteś z nami!

  Laur im. Jana Waksmundzkiego

  Pierwszy Laur przyznany!

  W dniu 6 stycznia 2012 r., w trzecią rocznicę swojej działalności, Fundacja przyznała pierwszy Laur im. Jana Waksmundzkiego wolontariuszce Asi T. za szczególną pomoc i zaangażowanie na rzecz rozwoju Programu PROzdrowie.

  Zgodnie z par. 9 Statutu Fundacji PROJAN, za szczególne zasługi na rzecz Fundacji lub zasługi w dziedzinie działań Fundacji Zarząd może przyznać odznaczenie „Laur im. Jana Waksmundzkiego" oraz inne nagrody i wyróżnienia dla osób fizycznych i prawnych oraz jednostek nie posiadających osobowości prawnej. Zarząd może także ustalić inną formę wyrażania podziękowania osobom, które dokonały darowizny na rzecz Fundacji lub w inny sposób przyczyniły się do rozwoju Fundacji.

  KRS: 0000326507
  NIP: 521-352-42-50

  KONTAKT

  ul. Wyczółki 71
  02 – 820 Warszawa

  Bank

  47 2490 0005 0000 4530 9967 4690
  ALIOR BANK S.A.
  Ta strona używa plików Cookies. Dowiedz się więcej o celu ich używania i możliwości zmiany ustawień Cookies w przeglądarce.